BACKLINE RENTAL -

Bass amps

< Back


Aguilar Bass Cabinet 4x10"
Brand:

Aguilar Bass Cabinet 8x10"
Brand:

Aguilar Bass Cabinet Set 1x15"
Brand:

Aguilar Bass Cabinet Set 4x10"
Brand:

Ampeg 115EN
Brand:

Ampeg 118E
Brand:

Ampeg 210E
Brand:

Ampeg 410E
Brand:

Ampeg 410HE
Brand:

Ampeg 410HLF
Brand:

Ampeg 410HLF Heritage
Brand:

Ampeg 810AV
Brand:

Ampeg 810E
Brand:

Ampeg B-Series 4x10" (200W)
Brand:

Ampeg PR1832 HE
Brand:

Ashdown Bass Cabinet 1x15"
Brand:

Ashdown Bass Cabinet 2x10"
Brand:

Ashdown Bass Cabinet 4x10"
Brand:

Eden Bass Cabinet 1x15"
Brand:

Eden Bass Cabinet 4x10"
Brand:

Fender Bassman 810 NEO
Brand:

Gallien Krueger 4x10"
Brand:

Gallien Krueger NEO 410 – 4 Ohm – Bass Cabinet 4x10”
Brand:

Hartke Bass Cabinet 1x15"
Brand:

Hartke Bass Cabinet 4x10"
Brand:

Markbass Marcus Miller 104 Bass Cabinet 4x10”
Brand:

Markbass Standard 151HR – 1x15”
Brand:

Markbass STD 108HR 8x10"
Brand:

Markbass STD104HF 4x10"
Brand:

Mesa Boogie Bass Cabinet 2x15"
Brand:

SWR 1x15"
Brand:

SWR Big Bertha 2x15"
Brand:

SWR Goliath 3 4x10"
Brand:

SWR Goliath jr.3 2x10"
Brand:

SWR Son of Bertha 15
Brand:

SWR Triad 10" With 15"
Brand:

SWR Workingman's 1x15"
Brand:

SWR Workingman's 4x10"
Brand:

Trace Elliot 1818
Brand:

Trace Elliot 1x15"
Brand: